Eskari 2022/23

Tietoa The Fox Nest suomi-englanti esikoulusta 2022/23

Haku esikouluun 2022/23 on päättynyt.

The Fox Nest on yksityinen päivähoitoyksikkö, jossa toimii esiopetusryhmä. Eskariopetuksen perustana toimii lapsen hyvän arjen tukeminen englanninkielen ja suomalaisen luonnon siivittämänä. Lapselle on tarkoitus luoda hyvä kielipohja niin suomeksi kuin englanniksi alkavalla opinpolulla. Osa lapsista jatkaa Kortepohjan englanninkieliselle luokalle ja osa omiin lähikouluihinsa.

Esiopetuksen ryhmärakenne on eskari/viskari (5-6-vuotiaat) yhdessä. Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo. 8:30-12:30. Lisäksi perheille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitomahdollisuutta. Esiopetustoiminta toteutetaan päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa sekä lähipuistoissa ja metsissä.

 

   

 

Tarjoamamme esikouluopetuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset esiopetussuunnitelman tavoitteet, Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman tavoitteet sekä The Fox Nestin esikoulun omat tavoitteet.

 

The Fox Nest esiopetuksen arvopohja

Arvoihimme kuuluvat lapsen kunnioitus, turvallisuus, tasa-arvo, lapsilähtöisyys, yhteistyö ja lapsuuden vaaliminen. Kanssamme lapsi oppii toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja tekemään luonnon kannalta vastuullisia valintoja, sekä kunnioittamaan itseään ja muita ihmisiä. Kaikki arvoja, jotka kantavat aina aikuisuuteen saakka. Esiopetuksemme on arvoneutraalia. (Katso Jyväskylän Kaupungin paikallinen esiopetussuunnitelma)

 

The Fox Nest esikoulun toiminta-ajatus ja pedagogiset painotukset

The Fox Nestin esiopetuksen päätavoite varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden ohella on erityisesti oppimisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen ennen kouluikää. Lapsen henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman mukaan hänen omia vahvuuksiaan tuetaan ja oppimista/harjaantumista vaativia asioita harjoitellaan tehostetusti. Arkielämän taitoja, hyviä tapoja, pukeutumista ja riisuuntumista sekä omista tavaroista huolehtimista opetellaan päivittäin.

Leikki on keskeisin toimintatapa myös esiopetuksessamme. Esiopetuksen toimintasisällöt määräytyvät yleisistä ohjeista, sekä ryhmän erityispiirteistä ja –tarpeista. Mahdollisimman paljon lasten ja perheiden toiveita, ehdotuksia ja ideoita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

The Fox Nest esikoulun arjessa lapsi saa mahdollisuuden tutkia ja oivaltaa luontoa, sekä sen moninaisuutta omalla tahdillaan. Tarjoamme lapselle turvallisen ympäristön, jossa lapsen omat mielenkiinnonkohteet ja tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Arjessamme korostuu myös ympäristömme monikulttuurisuus kahden eri kielen voimin. Käyttökielemme on pääsääntöisesti englanti, mutta lapset voivat luonnollisesti puhua myös suomea. Ennen kaikkea tavoitteenamme on tarjota lapselle hyvä päivä kanssamme eskarissa.

 

   

 

Esiopetuksen hyvä alku

The Fox Nestin esikoulussa panostamme avoimuuteen ja vahvaan keskinäiseen luottamukseen perheiden kanssa, näin takaamme vankan pohjan yhteistyölle huoltajien kanssa.

Hyvä yhteistyö:

(1) lasten ja huoltajien yhteinen toiminnallinen tutustuminen esikouluun esikouluvalintojen jälkeen keväällä.

(2) Lapsi tutustuu esikouluun yhden aamupäivän keväällä erikseen sovittuna ajankohtana.

(3) Vanhempainilta huoltajille syksyllä.

(4) Esiopetuksen yksilöllisen esiopetussuunnitelman laatiminen huoltajien kanssa.

Huoltajilla on mahdollisuus olla lapsensa esikouluryhmässä tutustumassa omien mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden ajan.

 

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen huoltajien ja esikouluopettajan kanssa. Lapsen oma esiopetussuunnitelma on oleellinen väline oppia tuntemaan lapsi paremmin ja tukea kasvua, kehitystä ja oppimista esikouluvuoden aikana.

Keskustelussa sovitaan yhdessä parhaat tavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä oppimisen polulla. Pedagogiset tavoitteet ja toimintamenetelmät kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsen omasta esiopetussuunnitelmasta nousevat pedagogiset tavoitteet huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

 

   

 

Laaja-alainen osaaminen ja osallistaminen

Laaja-alainen osaaminen toteutetaan esikoulussa valtakunnallisen- sekä Jyväskylän Kaupungin esiopetussuunnitelman mukaan.

Lapsen sosiaalinen vuorovaikutus koostuu päivittäisestä toiminnasta ryhmän toisten lasten, aikuisten ja muiden huoltajien kanssa. Varhaiskasvattajan tehtävä on ohjata lasta oikeanlaiseen vuorovaikutukseen turvallisella, aidolla ja empaattisella asenteella. Turvallisen pohjan näiden sosiaalisten taitojen oppimiselle luovat lapselle ominainen leikki sekä pienryhmätoiminta ja parityöskentely. Tarvittaessa varhaiskasvattaja ottaa käyttöön tarpeelliset apuvälineet, kuten apuviittomat tai kuvakortit.

Lapsen itseluottamusta ja omatoimisuutta tuetaan osallistamalla lapsi päivittäisiin askareisiin ja päätöksentekoon. Askareet voivat olla pieniä tekoja, jotka samalla harjoittavat esimerkiksi motorisia-/ kielellisiä taitoja tai vastuullisia tekoja, jotka auttavat lasta ymmärtämään syy-seuraussuhteita elämässä.

The Fox Nestin esiopetus on suunniteltua ja tavoitteellista. Toiminnan suunnittelusta vastaa esikouluopettaja. Lasten tarvitseman esiopetuksen sekä lapsen oman kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeet ovat esiopetuksen suunnittelun pohjana. Lapset itse antavat suuntaa toiminnan suunnittelulle, vanhempien toiveet ja vihjeet täydentävät toimintaa. Päivittäinen ja viikoittainen toimintasuunnitelma on nähtävillä luokassa. Etukäteissuunnitelmat ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia. Niitä muokataan arkielämässä ja lopullinen tapahtuva toiminta toteutuu päivittäisten tilanteiden vaatimalla tavalla.