Eskari 2020/21

Tietoa The Fox Nest suomi-englanti esikoulusta 2020/21

 

2020/21 esikouluun haetaan Jyväskylän kaupungin sivuilla sähköisellä haulla.

Hakuaika on 21.1.2020-6.2.2020.

 

The Fox Nest on yksityinen päivähoitoyksikkö, jossa toimii esiopetusryhmä, jonka perustana toimii lapsen hyvän arjen tukeminen englanninkielen ja suomalaisen luonnon siivittämänä. Lapselle on tarkoitus luoda hyvä kielipohja niin suomeksi kuin englanniksi alkavalla opinpolulla. Osa lapsista jatkaa Kortepohjan englanninkieliselle luokalle ja osa omiin lähikouluihinsa.

Esiopetuksen ryhmärakenne on eskari/viskari (5-6-vuotiaat) yhdessä. Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo. 8:30-12:30. Lisäksi perheille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoito mahdollisuutta. Esiopetustoiminta toteutetaan päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa sekä lähipuistoissa ja metsissä. Lähimetsät tarjoavat mahdollisuuden järjestää esiopetusta luonnossa; esimerkiksi motoriikkaa, matemaattisia valmiuksia, hahmottamista, sosioemotionaalisia taitoja. Kotalammen urheilupuisto mahdollistaa erilaisten talviurheilulajien harjoittelemisen, esim. luistelu, maastohiihto ja mäenlasku. Kesällä urheilupuistossa harjoitellaan koripalloa, jalkapalloa jne.

Tarjoamme laadukasta esikouluopetusta, jonka suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset esiopetussuunnitelman tavoitteet, Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman tavoitteet sekä The Fox Nestin esikoulun omat tavoitteet.

Esikouluryhmässä työskentelee esikouluopettaja (Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on saanut tämän asetuksen 3.11.2005/865 mukaisen kelpoisuuden).  Tarvittaessa ryhmässä työskentelee myös lastenhoitaja.

The Fox Nest esikoulun toiminnan painopistealueet

Luonto ja sen ihmeet käytännössä

Luonto on yksi The Fox Nest:in eskarin tärkeimmistä ja laajimmista oppimisympäristöistä. Kannustamme lapsia päivittäin toimimaan luonnossa sekä rakennetussa ympäristössä, näin vahvistaen lasten suhdetta luontoon ja vastuulliseen toimimiseen ympäristössä. Opimme luonnosta luonnossa.

Varhaiset myönteiset kokemukset luonnosta vahvistavat lapsen luontosuhdetta vanhempana. Luonto lisää hyvinvointia ja terveyttä. Luontoa tarkastellaan kaikin aistein, eri vuodenaikoina, niin tutkien kuin keskustellen ja aina turvallisten aikuisten seurassa. Opettelemme luontoon liittyviä käsitteitä sekä miten luonnossa toimitaan ja kuinka voimme pitää siitä huolta.

Lapsia ohjataan luonnon kunnioitukseen ja kestävään kehitykseen päivittäisillä valinnoilla ja aikuisen mallilla. Esimerkkejä päivittäisistä opetuksista ovat muun muassa kierrätys, roskattomat retket, ruokaan liittyvä vastuullisuus ja energian säästäminen.

Englanti ja suomi sulassa sovussa

The Fox Nest:in esiopetuksessa toimintakielinä ovat englanti ja suomi. Tarkoituksenamme on tarjota vankka pohja suomen- ja englanninkielen taidolle ennen koulun alkua. Vanhempien kanssa kommunikoidaan tarpeen mukaan jommallakummalla kielellä.

Eskarin arjen toiminnoissa pääkielenä toimii englanti ja rohkaisemme lapsia myös käyttämään sitä. Henkilöstömme ymmärtävät kuitenkin molempia kieliä, joten tarpeen tullen myös suomen kieli on käytössä. Yhtenä päivänä viikossa toimii suomi-eskari.

Käytännössä varsinkin englannin opetus tulee esille parhaiten tavallisessa esikouluarjessa, struktuureissa ja tervehdyksissä, sekä luonnollisesti esikoulutehtävissä ja tuokioissa, leikeissä, lauluissa, loruissa ja peleissä.

Tarkoituksenamme on kielten avulla tasoittaa lasten polkua kansainväliseen maailmaan. Kun asuu ja kasvaa Suomessa, on mielestämme kuitenkin tarpeellista oppia myös paikallista kieltä sopeutuakseen ympäröivään kulttuuriin.

The Fox Nest esiopetuksen arvopohja

Arvoihimme kuuluvat lapsen kunnioitus, turvallisuus, tasa-arvo, lapsilähtöisyys, yhteistyö ja lapsuuden vaaliminen. Lisäksi perustavina arvoina päiväkodissamme ovat luonnonkunnioitus ja suvaitsevaisuus. Kanssamme lapsi oppii toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja tekemään luonnon kannalta vastuullisia valintoja, sekä kunnioittamaan itseään ja muita ihmisiä. Kaikki arvoja, jotka kantavat aina aikuisuuteen saakka. Esiopetuksemme on arvoneutraalia. (Katso Jyväskylän Kaupungin paikallinen esiopetussuunnitelma/arvopohja.)

 

The Fox Nest esikoulun toiminta-ajatus ja pedagogiset painotukset

The Fox Nest on yksityinen päivähoitoyksikkö, jossa toimii esiopetusryhmä, jonka perustana toimii lapsen hyvän arjen tukeminen englanninkielen ja suomalaisen luonnon siivittämänä. Esiopetusryhmässä toimii sekä viisi- että kuusi-vuotiaita lapsia.

The Fox Nest:in esiopetuksessa noudatetaan sekä valtakunnallisia esiopetussuunnitelman perusteita että Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelmaa. Esiopetuksemme päätavoite varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden ohella on erityisesti oppimisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen ennen kouluikää. Lapsen henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman mukaan hänen omia vahvuuksiaan tuetaan ja oppimista/harjaantumista vaativia asioita harjoitellaan tehostetusti. Arkielämän taitoja, hyviä tapoja, pukeutumista ja riisuuntumista sekä omista tavaroista huolehtimista opetellaan päivittäin.

Leikki on keskeisin toimintatapa myös esiopetuksessamme. Esiopetuksen toimintasisällöt määräytyvät toisaalta yleisistä ohjeista, mutta toisaalta pyrimme huomioimaan myös ryhmän erityispiirteitä ja –tarpeita. Mahdollisimman paljon lasten ja perheiden toiveita, ehdotuksia ja ideoita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

The Fox Nest esikoulun arjessa lapsi saa mahdollisuuden tutkia ja oivaltaa luontoa sekä sen moninaisuutta omalla tahdillaan. Tarjoamme lapselle turvallisen ympäristön, jossa lapsen omat mielenkiinnonkohteet ja tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Arjessamme korostuu myös ympäristömme monikulttuurisuus kahden eri kielen voimin, käyttökielemme on pääsääntöisesti englanti, mutta lapset voivat luonnollisesti puhua myös suomea. Ennen kaikkea tavoitteenamme on tarjota lapselle hyvä päivä kanssamme esiopetuksessa.

 

Esiopetuksen hyvä alku

The Fox Nest:in esikoulussa panostamme avoimuuteen ja vahvaan keskinäiseen luottamukseen perheiden kanssa, näin takaamme vankan pohjan yhteistyölle huoltajien kanssa.

Hyvä yhteistyö alkaa (1) lasten ja huoltajien yhteisellä toiminnallisella tutustumisella esikouluun esikouluvalintojen jälkeen keväällä. (2) Lapsi tutustuu esikouluun yhden aamupäivän keväällä erikseen sovittuna ajankohtana. (3) Vanhempainilta huoltajille syksyllä. (4) Esiopetuksen yksilöllisen esiopetussuunnitelman laatiminen huoltajien kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus olla lapsensa esikouluryhmässä tutustumassa omien mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden ajan.

 

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen huoltajien ja esikouluopettajan kanssa. Lapsen oma esiopetussuunnitelma on oleellinen väline oppia tuntemaan lapsi paremmin ja tukea kasvua, kehitystä ja oppimista esikoulu vuoden aikana.

Keskustelussa sovitaan yhdessä parhaat tavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä oppimisen polulla. Pedagogiset tavoitteet ja toimintamenetelmät kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsen omasta esiopetussuunnitelmasta nousevat pedagogiset tavoitteet huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Laaja-alainen osaaminen ja osallistaminen

Laaja-alainen osaaminen toteutetaan esikoulussa valtakunnallisen sekä Jyväskylän Kaupungin oman esiopetussuunnitelman mukaan.

Lapsen sosiaalinen vuorovaikutus koostuu päivittäisestä toiminnasta ryhmän toisten lasten, aikuisten ja muiden huoltajien kanssa. Varhaiskasvattajan tehtävä on ohjata lasta oikeanlaiseen vuorovaikutukseen turvallisella, aidolla ja empaattisella asenteella. Turvallisen pohjan näiden sosiaalisten taitojen oppimiselle luovat lapselle ominainen leikki sekä pienryhmätoiminta ja parityöskentely. Tarvittaessa varhaiskasvattaja ottaa käyttöön tarpeelliset apuvälineet, kuten apuviittomat, kuvakortit tai S2.

Lapsen itseluottamusta ja omatoimisuutta tuetaan osallistamalla lapsi päivittäisiin askareisiin ja päätöksen tekoon. Askareet voivat olla pieniä tekoja, jotka samalla harjoittavat esimerkiksi motorisia taitoja, kielellisiä taitoja tai vastuullisia tekoja, jotka auttavat lasta ymmärtämään syy-seuraussuhteita elämässä.

The Fox Nest:in esiopetus on suunniteltua ja tavoitteellista. Toiminnan suunnittelusta vastaa esikouluopettaja. Lasten tarvitseman esiopetuksen sekä lapsen oman kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeet ovat esiopetuksen suunnittelun pohjana. Lapset itse antavat suuntaa toiminnan suunnittelulle, vanhempien toiveet ja vihjeet täydentävät toimintaa. Päivittäinen ja viikoittainen toimintasuunnitelma on nähtävillä. Etukäteissuunnitelmat ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia. Niitä muokataan arkielämässä ja lopullinen tapahtuva toiminta toteutuu päivittäisten tilanteiden vaatimalla tavalla.

Tieto- ja viestintätekniikka

Esiopetuksessa lapsi opettelee TVT-taitoja ohjatusti. Käytössämme on tabletit, joita lapset käyttävät erilaisiin tehtäviin eskari arjessa. Tavoitteet löytyvät Jyväskylän Kaupungin esiopetussuunnitelmasta.